วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สารบัญ


สิ่งที่ควรทราบ

* การตรวจ version ของโปรแกรม Microsoft Word
* รู้จักและตั้งค่า Status bar
* มุมมอง (view) แบบต่าง ๆ
* การตั้งค่าให้ Word สลับสถานะแป้นพิมพ์ ไทย/อังกฤษ อัตโนมัติ
ฝึกการใช้งาน
* โครงสร้างของเอกสาร และ การเคลื่อนที่ cursor อย่างมีประสิทธิภาพ
* การเปลี่ยนแบบอักษร (font)
* เปลี่ยนขนาดอักษร (font size) และฝึกการใช้ mouse สร้างแถบสี * การทำสำเนา และ วางสำเนา การย้ายข้อความ และ ย่อหน้า
* แบบอักษรลักษณะพิเศษ หรือการทำ effect ให้คำ * การกำหนดทิศทาง(orientation) การวางหน้ากระดาษแบบแนวนอน (landscape) หรือ แนวตั้ง (portrait)
* การใช้งาน format painter หรือ "ตัวลอกลาย" * การประยุกต์ใช้ format painter ทำแบบทดสอบแบบ choice
* การแบ่งย่อหน้าออกเป็นคอลัมน์ * การใช้ page break เพื่อบังคับให้ขึ้นหน้าใหม่
* การสร้างแถบสีแนวตั้ง ฝึกกับการเปลี่ยนสีอักษร

การทำรายงาน
* ใส่ section break * เรียงบรรณานุกรม
* ใส่เลขหน้า และ กำหนดให้แสดง/ไม่แสดงเลขหน้า * การทำ heading 1 เพื่อทำสารบัญ ระดับ บทที่
* ใส่สารบัญ (table of content) * การทำ heading 2 เพื่อปรับสารบัญให้มีความลึกในหัวข้อในบทที่